Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach

24.02.2022

Rada Nadzorcza ZEM Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach.

Rada Nadzorcza ZEM Łabędy  Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 20/IX/2022 Rady Nadzorczej ZEM Łabędy Sp. z o.o. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ZEM Łabędy Sp. z o.o. IX kadencji.

Kandydatką/kandydatem:

 1. Może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
 • w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 1. Nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
  na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydatki/kandydata musi zawierać:

 1. Życiorys ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpisy dyplomu ukończenia szkoły wyższej, lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równoważnego.
 4. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydatkę/kandydata
  co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
 6. Oświadczenia (podpisane przez kandydatkę/kandydata) zawierające w swej treści sformułowanie: „świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:
 • korzystam z pełni praw publicznych,
 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych,
 • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniona/zatrudniony
  w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • nie jestem zatrudniona/zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej,
 • moja aktywność społeczna lub zawodowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
 1. Ponadto kandydatka/kandydat zobowiązany jest do złożenia podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatki/kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 2. W przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 z późniejszymi zmianami).
 3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż wystawione dnia
  1 lutego 2022 roku.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydatki/kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach, odpisach albo kopiach poświadczonych przez kandydatkę/kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydatka/kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach IX kadencji” należy składać osobiście na piśmie w Biurze Zarządu ZEM Łabędy Sp. z o.o. ul. Anny Jagiellonki 45, pok. nr  102 (pierwsze piętro), 44-109 Gliwice lub przesłać drogą pocztową, w terminie do dnia 11 marca 2022 r., do godz. 14.00. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone, a zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, umowę Spółki, sprawozdanie finansowe za 2020 rok, kandydaci mogą uzyskać osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu ZEM Łabędy Sp. z o.o., ul. Anny Jagiellonki 45 pok. 102 (pierwsze piętro); tel. 48 32 234 77 06) w dni robocze, w godz. 08.00 - 14.00, począwszy od dnia następnego po publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 10 marca 2022 roku.

Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi do dnia 15 marca 2022 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 21 – 23 marca 2022 roku od godziny 9.00.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o ewentualnej zmianie daty, miejsca lub godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany w zgłoszeniu. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką/kandydatem oceniana będzie
w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej, szczegółowo określone w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
 5. wiedzę w zakresie finansów, audytu, planowania, kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 6. proponowaną przez kandydata koncepcję pełnienia stanowiska,
 7. wiedzę w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.

 

Spółka nie ponosi żadnych kosztów kandydatki/kandydata związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych ZEM Łabędy Sp. z o.o. będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest ZEM Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice (dalej: „Administrator”).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może skontaktować się korespondencyjnie na adres Administratora lub mailowo pod adresem: zemoffice@zemlab.com.pl
 3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone
  w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
 • wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, udziałowcy ZEM Łabędy Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 2. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
 • niezbędny do wywiązania się przez ZEM Łabędy Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
 • niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Kandydat posiada prawo żądania od ZEM Łabędy Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo
  do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania
  z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
 5. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść
  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
<