Przetarg na zbycie lokalu

09.09.2019

Ogłoszenie o przetargu na zakup lokalu użytkowego
położonego w Gliwicach przy ul. Kosmonautów 50

Spółka ZEM Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (nr KRS0000079400, NIP: 9691193005) ogłasza przetarg na zakup lokalu użytkowego położonego w Gliwicach.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy objęty księgą wieczystą KW nr GL1G/00063930/4 o powierzchni 184,62 m2, powstały po likwidacji kotłowni, położony w Gliwicach przy ulicy Kosmonautów 50 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, wynoszącym  257/10000 części, który stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20.12.2007 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej 10MW- 13KL. Budynek położony jest na nieruchomości gruntowej, działka ewidencyjna nr 109 o powierzchni 0,6382 ha, objętej księgą wieczystą KW nr GL1G/00048302/2.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Lokal składa się z 2 pomieszczeń kotłowni, pomieszczenia pompowni, pomieszczenia sanitariatu, pomieszczenia socjalnego oraz gospodarczego, powstałych po likwidacji byłej kotłowni. Ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym, natomiast podłoga pokryta jest wylewką betonową oraz w części kaflami ceramicznymi. Media podłączone: woda, kanalizacja, prąd. Dojazd drogą asfaltową. Lokal znajduje się w przyziemiu przy budynku wielorodzinnym. Do lokalu prowadzi wejście z zewnątrz budynku oraz wyjście ewakuacyjne do piwnicy budynku mieszkalnego. Wyposażenie kotłowni zostało zdemontowane. Lokal nadaje się do remontu oraz własnej adaptacji. Doskonała lokalizacja stwarza możliwość prowadzenia usług lub działalności handlowej. Serdecznie polecamy i zapraszamy do kontaktu.

INFORMACJE O PRZETARGU

 • Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu pisemnego.
 • Oferty należy składać pocztą - liczy się data wpływu - lub osobiście w siedzibie ZEM Łabędy Sp. z o.o. do dnia 15 października 2019 r. do godz. 10:00, adres: ZEM Łabędy Sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października o godz. 10:00.
 • Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

 

ZEM Łabędy Sp. z o.o.
ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Oferta na zakup Nieruchomości w Gliwicach przy ulicy Kosmonautów 50

Nie otwierać do 16 października 2019 r. godz. 10:00”

 • Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1. imię nazwisko lub firmę i adres/siedzibę oferenta,
 2. dowód wniesienia wadium,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. wskazanie Nieruchomości, której oferta dotyczy,
 5. wskazanie oferowanej ceny netto,
 6. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż wskazany w ogłoszeniu przez Spółkę,
 7. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się i akceptuje stan prawny i faktyczny Nieruchomości; że przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu oraz że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu,
 8. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli,
 9. odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę.
 • Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od 11.09.2019 r. do 12.10.2019 r. w godzinach 11:00 – 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/ 234-77-50 lub 32/ 234-77-56.
 • Cena wywoławcza 94 700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100).
 • Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT).
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4735,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i 00/100) do dnia 14 października 2019 r. na rachunek bankowy ZEM Łabędy Sp. z o.o. prowadzony przez Alior Bank SA o numerze: 62 2490 0005 0000 4530 1927 8686 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w przetargu na zbycie nieruchomości w Gliwicach, imię i nazwisko/nazwa Oferenta”.
 • Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania na rachunku bankowym ZEM Łabędy Sp. z o.o.
 • Związanie ofertą wynosi 100 dni od daty otwarcia ofert.

 

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 10:00 w siedzibie Spółki (ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice) lub pod numerem telefonu: 32/234-77-50 lub 32/234-77-56

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w Regulaminie przetargu, który to Regulamin wraz z pozostałymi załącznikami, stanowią integralną część ogłoszenia – załącznik nr 3.

Dostarczone przez Oferentów materiały ofertowe nie będą zwracane.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także do dalszego prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami. Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Spółka uprawniona jest do odwołania przetargu do czasu zawarcia umowy zgodnie z § 6 Regulaminu

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości jest uzależnione od uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na dokonanie sprzedaży, wydanej po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, zgodnie z umową Spółki, a w wypadku braku takiej zgody zwycięzcy przetargu nie przysługują od Spółki żadne roszczenia.

<